กล่าวนำ »

     เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ Success Learning Hub (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ Success.in.th) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Success Learning Hub เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆตามกรอบที่ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ Success Learning Hub เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Success Learning Hub แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Success Learning Hub ทุกประการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว »

     “ผู้ใช้บริการ” สามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ www.success.in.th/privacy

เงื่อนไขทั่วไป »

     “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์
i) คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์
ii) แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
iii) ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์
iv) scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ”

ข้อสนเทศทั่วไป »

      เว็บไซต์นี้เป็นเพียง marketplaces สำหรับ “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ” เท่านั้น “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ไม่ได้จ้าง หรือ ว่าจ้าง “ผู้สอน” และ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” จะไม่รับผิดชอบต่อการตอบโต้และหรือให้ข้อมูลใดๆ ต่อกันและกันระหว่าง “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ” โดยเพียงลำพัง “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ไม่มีพันธะสัญญาหรือหน้าที่ใด และหรือในสถานะใดๆ ในทางกฎหมายและหรือธุรกิจ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาข้อพิพาทใดๆ, การสูญเสีย, และหรือความเสียหายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นจากการกระทำของ “ผู้สอน” โดยลำพัง “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” เป็นผู้ประสานงานและเสนอแนะข้อมูลใดๆระหว่างตัวผู้สอนและผู้ใช้บริการ เนื้อหาของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากผู้สอนและหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยอิสระในทางวิชาการและหรือวิชาชีพ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ไม่มีพันธะใดๆต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาของ “สินค้า” และหรือ “บริการ”ไปใช้ “สินค้า” และหรือ ”บริการ” อาจมีการแนะนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ไม่ได้ควบคุมและไม่ได้สนับสนุนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3

ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ” »

     “ผู้ใช้บริการ”ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของ “สินค้า”และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” นี้แล้ว “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใดๆและหรือนำเข้าซึ่งข้อความใดๆ และหรือภาพประกอบใดๆ และหรือข้อความโฆษณา และหรือจดหมายลูกโซ่ และหรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใดๆในเว็บไซต์ และหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใดๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใดๆ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใดๆ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้

การสมัครสมาชิก & วิธีที่เรานำข้อมูลไปใช้ »

     “ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้า โดย “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก โดยข้อมูลของผู้ใช้ที่ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ดำเนินการจัดเก็บเมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกและเปิดเผยสู่สาธารณะ มีเพียงสองอย่างคือ

1) ชื่อผู้ใช้
2) รูปโพรไฟล์

     ทั้งสองข้อมูลข้างต้นจะเปิดเผยสู่สาธารณะเมื่อผู้ใช้โพสต์แสดงความคิดเห็นลงในกล่องข้อความปลั๊กอินความคิดเห็นของ Facebook ที่อยู่ในหน้าเว็บของ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้างต้นเช่น Email ของผู้ใช้ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ถือว่ามีความสำคัญสูงสุด และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

     ภายหลังจากสมัครสมาชิกแล้ว “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้ หากมีความจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังบัญชีผู้ใช้อื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” โดยการพิจารณาของทีมงาน “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ถือเป็นที่สิ้นสุด “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

การยกเลิกการใช้บริการ »

     ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกการใช้บริการได้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบเหตุขัดข้องจากการเรียน เช่น คอร์สเรียนที่ผู้ใช้บริการทำการชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถดูได้ตามปกติ ทั้งนี้เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น ต้องไม่ใช่เหตุขัดข้องที่มาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการหรือมาจากการใช้งานระบบที่ผิดไปจากปกติของตัวผู้ใช้บริการเอง โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้บริการภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังชำระค่าบริการ หากพ้นระยะเวลากำหนด 7 วันไปแล้ว ทาง “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี และหาก “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” พบว่าผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขในการใช้ “บริการ” ข้อใดๆ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ “ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ” ริบเงินที่ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

การขอคืนเงิน »

     หากเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน และผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอเงินคืน ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากวันที่ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ โดยขั้นตอนในการขอเงินคืนมีดังต่อไปนี้

1.) ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอเงินคืนได้ที่อีเมลล์ [email protected] โดยในการแจ้งขอเงินคืนนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องระบุเหตุผลของการขอเงินคืน พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน (แนบไฟล์รูปภาพและหรือคลิปวิดีโอ) ที่สอดคล้องกับสาเหตุของการขอเงินคืนมาด้วย เพื่อให้ทีมงานซัคเซสตรวจสอบ

2.) เมื่อได้รับคำร้องขอเงินคืนแล้ว "ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ" จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากพบว่าเป็นไปตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ในคำร้อง ทาง "ซัคเซส เลิร์นนิง ฮับ" จะดำเนินการติดต่อขอเลขที่บัญชีจากผู้ใช้บริการ และโอนเงินคืนให้กับผู้ใช้บริการในทันที